PROGRAM DOPŁAT

Program dopłat NFOŚiGW skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera.
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego w celu budowy domu bądź zakupu mieszkania lub domu. Dotacja jest realizowana dopiero po zakończeniu procesu budowy i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego.

Wartość dopłaty uwarunkowana jest od wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania, wentylacji oraz spełnienia warunków dotyczących sprawności instalacji grzewczej oraz c.w.u. W tym celu program wprowadza dwa standardy w przypadku budownictwa jednorodzinnego:
• standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto,
• standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto,
gdzie EUco jest wskaźnikiem rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji i można go zobrazować jako 1,5 l oleju opałowego/m2 powierzchni ogrzewanej w skali roku dla standardu NF15.
Kompletny i zgodny z warunkami programu priorytetowego wniosek o udzielenie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu na budynek pasywny wraz z wnioskiem o kredyt składa się w bankach, które zawarły umowy o współpracę z NFOŚiGW.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, beneficjent występuje do banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie:
- dokumentu potwierdzającego końcowy odbiór przedsięwzięcia,
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub przyjętego (poświadczonego) przez
właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- potwierdzenia spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu w sposób wskazany przez NFOŚiGW.

 

 

Ocena spełnienia wymagań dla wykonanego budynku ponownie poddawana jest weryfikacji. Potwierdzenie spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań w zakresie standardu energetycznego należy udokumentować poprzez przedstawienie weryfikatorowi do oceny między innymi:
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- wyniki testu szczelności oraz badania termowizyjne
- protokoły z regulacji instalacji wentylacji i grzewczej,
- dokumentację fotograficzną wszystkich etapów budowy.
Potwierdzenie obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię cieplną użytkową do celów ogrzewania i wentylacji dla wykonanego budynku przez weryfikatora kończy procedurę przyznawania dopłat dla budynków pasywnych.